cac-quy-chuan-khi-len-chi-tieu-kiem-mau-thuc-pham.png

Các quy chuẩn khi lên chỉ tiêu kiểm mẫu thực phẩm.

Quy chuẩn về vi sinh vật trong thực phẩm ( bao gồm cả thực phẩm tác dụng)– Quyết định 46/2007/QĐ-BYT, quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.– QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm Quy […]